Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0016 dc7f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaAnetzschka Anetzschka
3475 1fa4 500
Reposted frombrumous brumous viainspirations inspirations
5503 c7dd 500
Reposted fromzciach zciach viaponurykosiarz ponurykosiarz
0200 e2c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki
1477 ecf9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki
Reposted fromgruetze gruetze viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromshakeme shakeme
9884 e251 500
Reposted frominkube inkube viaikari ikari
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger via0 0
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
Reposted fromFlau Flau viayoann yoann
8730 fcb2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianezavisan nezavisan
3964 2f04 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus vianezavisan nezavisan
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaMezame Mezame
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viamy-little-world my-little-world
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl