Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8698 2dd7 500
Reposted fromSanthe Santhe via8agienny 8agienny
3155 d011
Reposted fromsummermind summermind viaAmericanlover Americanlover
4661 8b89
Reposted fromantichris antichris viaAmericanlover Americanlover
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
8205 0372
Reposted fromzciach zciach viaAmericanlover Americanlover
1875 a670 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagabrielle gabrielle

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaultraviolet ultraviolet
Życie jest za krótkie, by jeść czekoladopodobne wyroby, odchudzać się zawsze z sukcesem i nie grzeszyć myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Za krótkie na to, by było tylko ,,było” zamiast ,,będzie”. Życie jest za krótkie, by odkładać na potem. By zastanawiać się 10 lat nad zrobieniem pierwszego kroku. Jest za krótkie na ,,a może by…” lub ,,jeszcze nie teraz”. Za krótkie na czekanie.
http://www.tekstualna.pl/zycie-krotkie-by/
Reposted fromavooid avooid viaSurvivedGirl SurvivedGirl
9026 2816 500
Reposted fromtfu tfu viaedhell edhell
5829 f6f2 500
Reposted fromHereName HereName viaHypothermia Hypothermia
7322 49a1 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viaHypothermia Hypothermia
My grandmother once told me, ‘Relationships are work, honey, and they aren’t 50/50. Some days when I get up I only feel like giving 10%, then your granddaddy has to give 90% that day. But there is always 100% love.‘
Leigh Ann Lunsford
(via wordsnquotes)
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viajudysza judysza
1847 3643 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl