Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8033 b62d 500

That poor dog. (via respectmyauth)

Reposted fromwit wit
7870 4538
Reposted fromusual usual vialexxie lexxie
9475 b60a 500
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaultraviolet ultraviolet
1890 8dfa 500
Reposted frommisiapa misiapa viasomebunny somebunny
6152 5471
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viadefinicjamilosci definicjamilosci
9646 ea4e

rosiitea:

Embrace your flaws

Umiem w dwunastu językach powiedzieć „nie”; to kobiecie wystarczy.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel viakrainakredek krainakredek
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viakrainakredek krainakredek
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viakrainakredek krainakredek
3198 548c 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viamorazmora morazmora
7380 272e 500
Reposted fromu-dit u-dit viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl